Lysåbne kalkkær

Før i tiden var de mange våde og fugtige områder græsningsarealer for bøndernes husdyr.
I dag er der ikke mange græssende husdyr tilbage i engområdere, da de fleste er drænet og
opdyrkede, eller er blevet til tilgroet moser, andre er der stadigvæk græsning på, men arealerne
er desværre blevet ødelagt med gødning. Heldigvis er der stadigvæk enge der bliver græsset,
og som ikke har været gødsket. Det er det kalk- og mineralrige grundvand, der gør disse engtyper
til nogen af de mest artsrige naturtyper vi har i Danmark.
Ofte ligger de kalkrige kær ved foden af en bakke, hvor det kalkrige vand siver frem (væld).

I kalkkær (rigkær) der bliver græsset eller plejet, kan man være heldig og finde arterne som:
Sump-Hullæbe, Mygblomst, Langakset Trådspore, Tætblomstret Trådspore, Kødfarvet Gøgeurt,
Hvidgul Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og Pukkellæbe.
Tuse Næs, 29. juli 1996
Lille Rørbæk, 17. juni 1994
Tryggevælde Ådal, 30. juni 2003
Til forsiden