Eksempler på de forskellige biotoper
hvor man kan finde orkidéer

Orkidéerne i Danmark vokser på mange forskellige biotoper, lige fra skove, moser,
klitter osv.
samt solbeskinnede og mørke fugtige steder. Fælles for dem alle er at de
gror i jorden. Typiske biotoper hvor der findes orkidéer er følgende:Grønsværklitter
. I de nordvestjyske klitter findes der: Hollandsk Hullæbe,
Skagen Hullæbe og i grønsværklitlavningerne ses Bakke-Gøgelilje.

Gamle lysåbne nåleskove. Hvor skovbunden er dækket af mos, kan man
være heldig og finde arterne som, Knærod, Hjertebladet Fliglæbe samt
Almindelig Koralrod, og i klitplantagerne i Nordvestjylland findes der
Hollandsk Hullæbe.

Bøgeskove på kalkrig muldbund. I mørke mere eller mindre naturlige skove,
med et tykt lag
af blade kan der vokse arter som: Rød Skovlilje, Hvidgul Skovlilje,
Skov-Hullæbe, Storblomstret Hullæbe, Nikkende Hullæbe, Knælæbe, Rederod og
Grønlig Koralrod.

Lysåbne løvskove. I græsningsskove, stævningsskove og skove med kalkrig
jordbund kan man være heldig og findes arter som: Fruesko, Rød Skovlilje,
Sværd-Skovlilje, Hvidgul Skovlilje, Rød Hullæbe, Skov-Hullæbe,
Storblomstret Hullæbe, Nikkende Hullæbe, Ægbladet Fliglæbe, Langspore Gøgelilje,
Skov-Gøgelilje, Skov-Gøgeurt, Tyndakset Gøgeurt, Stor Gøgeurt og Flueblomst.

Løvskove på plastisk ler. Her ses arter som: Tætblomstret Hullæbe,
Ægbladet Fliglæbe, Langsporet Gøgelilje, Skov-Gøgelilje og Stor Gøgeurt.

Kalkrige overdrev med spredte træer og buske. Her er det muligt at se følgende arter:
Fruesko, Rød Hullæbe, Ægbladet Fliglæbe, Skov-Gøgelilje, Skov-Gøgeurt,
Tyndakset Gøgeurt, Bakke-Gøgeurt, Stor Gøgeurt, Biblomst og Horndrager.

Strandoverdrev og høje enge. På saltpåvirkede overdrev og høje enge kan man være
heldig og finde, Salep-Gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe.


Lysåbne overdrev med sur jordbund. På sådanne overdrev ses arter som:
Bakke-Gøgelilje, Skov-Gøgelilje, Hvid Sækspore, Hylde-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt.
Tidligere fandtes her også de to forsvundne arter Poselæbe og Skrueaks.

Lysåbne kalkkær. I kalkkær der bliver græsset eller plejet, kan man være heldig og
finde arterne som: Sump-Hullæbe, Mygblomst, Langakset Trådspore,
Tætblomstret Trådspore, Kødfarvet Gøgeurt, Hvidgul Gøgeurt, Maj-Gøgeurt,
Purpur-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og Pukkellæbe.

Fugtige klitlavninger med et stort indhold af kalkskaller. Her ses arterne:
Sump-Hullæbe, Bakke-Gøgelilje, Mygblomst, Kødfarvet Gøgeurt,
Klit-Gøgeurt,
Maj-Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt, Vendsyssel-Gøgeurt, Plettet Gøgeurt og Pukkellæbe.

Kær uden særligt kalkindhold. Hvis der her bliver græsset, kan man findes arterne:
Ægbladet Fliglæbe, Kødfarvet Gøgeurt, Priklæbet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt,
Baltisk-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt.

Tilgroede moser. Her er det muligt at se følgende arter:
Ægbladet Fliglæbe, Hjertebladet Fliglæbe og Almindelig Koralrod.

Fugtige, sure og næringsfattige klitlavninger. I disse lavninger ses: Hjertelæbe,
Almindelig Koralrod, Bakke-Gøgelilje, Plettet Gøgeurt, Thy-Gøgeurt og Mos-Gøgeurt.

Sure samt næringsfattige moser med hængesæk. Her kan følgende arter findes: Almindelig Koralrod, Hjertelæbe, Bakke-Gøgelilje, Mos-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt.

Heder. Her kan man se: Bakke-Gøgelilje, Plettet Gøgeurt og Hvid Sækspore.

Klippeløkker. Her findes følgende arter: Skov-Gøgelilje, Hylde-Gøgeurt,
Plettet Gøgeurt, Tyndakset Gøgeurt og Salep-Gøgeurt. Tidligere fandtes også
Hvid Sækspore, Langakset Trådspore, Bakke-Gøgeurt, og arterne der nu er forsvundet
fra Danmark, Poselæbe og Skrueaks.

Strandenge med kalkrig grundvand mellem klipper. På Bornholm findes der her:
Sump-Hullæbe, Kødfaret Gøgeurt, Maj-Gøgrurt og Plettet Gøgeurt.

Til forsiden